Ανάπτυξη Palmos Analysis       
     
 

Eπιλέγετε τον Προσανατολισμό και τα εξεταζόμενα μαθήματα και ως βαθμό γράφετε στη σχετική θέση το βαθμό του κάθε εξεταζόμενου μαθήματος στην εικοσάβαθμη κλίμακα με ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου.

Για τους δεκαδικούς αριθμούς χρησιμοποιήστε την τελεία ως υποδιαστολή. Για παράδειγμα γράφουμε: 16.2

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ   
     
ΜΑΘΗΜΑ ΓΡΑΠΤΟΣ
Έκθεση
 
 
Επιλογή 5ου Μαθήματος
1ο ΠΕΔΙΟ 2ο ΠΕΔΙΟ 3ο ΠΕΔΙΟ 4ο ΠΕΔΙΟ 5ο ΠΕΔΙΟ
         
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ