Τα Φροντιστήρια Ανατολικό, με βάση τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR), δεν δημοσιεύει τα ονοματεπώνυμα και τις σχολές εισαγωγής των επιτυχόντων μαθητών του, χωρίς την προηγούμενη ενεργό συγκατάθεσή τους.

Δημοσιεύονται μόνο τα ονοματεπώνυμα και οι σχολές εισαγωγής όσων επιτυχόντων έχουν παραχωρήσει στα Φροντιστήρια Ανατολικό την ενεργό συγκατάθεσή τους για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων αυτών.

Ευχόμαστε σε όλους τους αποφοίτους μας, που πέτυχαν την εισαγωγή τους στην Ανώτατη Εκπαίδευση, να ολοκληρώσουν με επιτυχία τις σπουδές τους και να ακολουθήσουν την επιστημονική και επαγγαλματική πορεία που ονειρεύονται. Συγχαρητήρια παιδιά!

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 2018 

 

*Οι λίστες επιτυχόντων για τα έτη πριν το 2017 έχουν αποσυρθεί προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ενεργός συγκατάθεση των επιτυχόντων για τη δημοσιοποίηση των ονοματεπώνυμων και των σχολών εισαγωγής τους.